Tải Game

TỔNG KẾT: TOP NẠP VÀ RUNG CÂY ALL SERVER

03/05/2019

TỔNG KẾT: TOP NẠP VÀ RUNG CÂY ALL SERVER


1. Tổng Kết TOP Nạp ALL Server

Thời Gian: Từ 5h05 ngày 26/4 đến 4h00ngày 3/5 

Nội Dung: Nạp tối thiểu theo mốc nạp để nhận được phần quà giá trị từ BQT.

Phần thưởng: 

STT Mức nạp tối thiểu (KNB) Phần Thưởng
1 150000 Hồn Tướng Đồng Uyên*300 + Ngọc lv14*5 + Rương Quân Chính*500 + Thiên Linh Đan Công*40 + Thiên Linh Đan Thủ Phép, Vật, Kỹ*40
2 - 3 150000 Hồn Tướng Đồng Uyên*240 + Ngọc lv14*4 + Rương Quân Chính*400 + Thiên Linh Đan Công*30 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*30
4 - 10 100000 Hồn Tướng Đồng Uyên*150 + Ngọc lv14*3 + Rương Quân Chính*300 + Thiên Linh Đan Công*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*25
11 - 20 100000 Hồn Tướng Đồng Uyên*120 + Ngọc lv14*2 + Rương Quân Chính*200 + Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*20
21 - 50 100000 Hồn Tướng Đồng Uyên*75 + Ngọc lv14*1 + Rương Quân Chính*100 + Thiên Linh Đan Công*15 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*15

2. Tổng Kết TOP Rung Cây All Server

Thời Gian: Từ 5h05 ngày 26/4 đến 4h00ngày 3/5 

Nội Dung: Rung tối thiểu theo mốc để nhận được phần quà giá trị từ BQT.

Phần Thưởng: 

STT Số Lần Rung Phần thưởng
1 700 Hồn Tướng Đồng Uyên*180 + Rương Quân Chính*200 + Rương Thần Khí*40 + Rương Gỗ Sắt*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*5 
2 - 3 600 Hồn Tướng Đồng Uyên*150 + Rương Quân Chính*150 + Rương Thần Khí*35 + Rương Gỗ Sắt*180 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*4
4 - 10 500 Hồn Tướng Đồng Uyên*80 + Rương Quân Chính*120 + Rương Thần Khí*30 + Rương Gỗ Sắt*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*3
11 - 20 400 Hồn Tướng Đồng Uyên*60 + Rương Quân Chính*100 + Rương Thần Khí*25 + Rương Gỗ Sắt*120 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*2
21 - 50 300 Rương Quân Chính*80 + Rương Thần Khí*20 + Rương Gỗ Sắt*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 4*1
51 - 100 300 Rương Quân Chính*60 + Rương Thần Khí*15 + Rương Gỗ Sắt*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động Tự Chọn 3*2

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ