Tải Game

SỰ KIỆN ĐUA TOP CÔNG HUÂN VÀ SỰ KIỆN HÀNG THÁNG - THÁNG 5

01/05/2021

SỰ KIỆN ĐUA TOP CÔNG HUÂN VÀ SỰ KIỆN HÀNG THÁNG - THÁNG 5

 

Chư vị Tướng Quân thân mến

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân Sự kiện Đua Top Công Huân và Sự kiện hàng tháng - Tháng 5 . Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. SỰ KIỆN ĐUA TOP CÔNG HUÂN NGÀY ĐÊM KHÔNG NGHỈ

Để tạo thêm động lực cho các Tướng quân thì lần này Thiền Nhi xin thêm 1 sự kiện Quốc Chiến Thường.

Thời gian: Từ 0h00 ngày 01/05 đến 23h59 ngày 19/05

Nội dung: Trong thời gian nay các tướng quân ở mỗi cụm server sẽ dựa vào tổng điểm tích lũy CÔNG HUÂN trong những ngày này sẽ nhận được những phần thưởng cực giá trị. Phần quà sẽ trao cho toàn bộ tướng quân tích lũy đủ điểm công huân mỗi mùa.

Chú ý:

- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.

- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

Phần thưởng Đạt Mốc:

TOP Quà
1 Rương Quân Chính*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*25 + Huyền Thiết*1200 + Bạc*2.000.000.000
2 Rương Quân Chính*1500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*20 + Huyền Thiết*1000 + Bạc*1.800.000.000
3 Rương Quân Chính*1250 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*16 + Huyền Thiết*800 + Bạc*1.500.000.000
4-10 Rương Quân Chính*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*12 + Huyền Thiết*700 + Bạc*1.200.000.000
11-20 Rương Quân Chính*800 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Huyền Thiết*600 + Bạc*1.000.000.000
21-30 Rương Quân Chính*600 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*8 + Huyền Thiết*500 + Bạc*800.000.000
31-50 Rương Quân Chính*400 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*6 + Huyền Thiết*400 + Bạc*600.000.000
51 - 100 Rương Quân Chính*200 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*3 + Huyền Thiết*300 + Bạc*400.000.000

Chú ý 2: Những user có số điểm công huân đạt điều kiện dưới đây sẽ được nhận quà tương ứng. Điểm công huân dựa theo kết quả tổng kết công huân admin công bố.

- Điểm công huân đạt mốc 400.000 sẽ nhận được quà top 1
- Điểm công huân đạt mốc 350.000 sẽ nhận được quà top 2
- Điểm công huân đạt mốc 300.000 sẽ nhận được quà top 3
- Điểm công huân đạt mốc 240.000 sẽ nhận được quà top 4 - 10
- Điểm công huân đạt mốc 180.000 sẽ nhận được quà top 11 - 20
- Điểm công huân đạt mốc 100.000 sẽ nhận được quà top 21 - 30
- Điểm công huân đạt mốc 50.000 sẽ nhận được quà top 31 - 50
- Điểm công huân đạt mốc 30.000 sẽ nhận được quà top 51 - 100

2. Sự Kiện Hàng Tháng

2.1 Ký Danh Nhận Quà Theo Tháng và Trâu Vàng Online

Điều Kiện Phần Thưởng

Ký Danh Đủ 31 ngày

Hồn Tướng Hạ Hầu Bá*100 + Hồn Tướng Hạ Hầu Kiệt*100 + Rương Quân Chính*1000
Online Đủ 120 Tiếng

Lưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.

- Chỉ duy nhất Tháng này sẽ có phần thưởng như trên, những tháng phần thưởng sẽ thay đổi

2.2 Nạp Nhận Quà theo tháng

Mốc KNB Phần Thưởng
200,000 Rương Quân Chính*15000 + Nhân Sâm*20000 + Huyền Thiết*6000 + Rương Gỗ Sắt*6000
150,000 Rương Quân Chính*13000 + Nhân Sâm*18000 + Huyền Thiết*5000 + Rương Gỗ Sắt*5000
120,000 Rương Quân Chính*11500 + Nhân Sâm*16000 + Huyền Thiết*4500 + Rương Gỗ Sắt*4500
100,000 Rương Quân Chính*10000 + Nhân Sâm*14000 + Huyền Thiết*4000 + Rương Gỗ Sắt*4000
80,000 Rương Quân Chính*8000 + Nhân Sâm*12000 + Huyền Thiết*3500 + Rương Gỗ Sắt*3500
50,000 Rương Quân Chính*7000 + Nhân Sâm*10000 + Huyền Thiết*3000 + Rương Gỗ Sắt*3000
40,000 Rương Quân Chính*6000 + Nhân Sâm*8000 + Huyền Thiết*2500 + Rương Gỗ Sắt*2500
30,000 Rương Quân Chính*5000 + Nhân Sâm*7000 + Huyền Thiết*2000 + Rương Gỗ Sắt*2000
20,000 Rương Quân Chính*4000 + Nhân Sâm*6000 + Huyền Thiết*1500 + Rương Gỗ Sắt*1500
10,000 Rương Quân Chính*3000 + Nhân Sâm*5000 + Huyền Thiết*1000 + Rương Gỗ Sắt*1000

Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.

- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 đến ngày cuối tháng là nhận được quà.

- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

2.3 Tiêu Nhận Quà theo tháng

Mốc Tiêu KNB Phần Thưởng
1,000,000 Nguyên Liệu Thần Khí*600,000 + Mảnh Thần Khí*250,000 + Huyền Thiết*3500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*30
800,000 Nguyên Liệu Thần Khí*550,000 + Mảnh Thần Khí*200,000 + Huyền Thiết*3000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*25
600,000 Nguyên Liệu Thần Khí*500,000 + Mảnh Thần Khí*160,000 + Huyền Thiết*2500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*20
400,000 Nguyên Liệu Thần Khí*450,000 + Mảnh Thần Khí*120,000 + Huyền Thiết*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*15
300,000 Nguyên Liệu Thần Khí*320,000 + Mảnh Thần Khí*100,000 + Huyền Thiết*1500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*12
200,000 Nguyên Liệu Thần Khí*280,000 + Mảnh Thần Khí*80,000 + Huyền Thiết*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*10 
150,000 Nguyên Liệu Thần Khí*250,000 + Mảnh Thần Khí*60,000 + Huyền Thiết*800 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*8
100,000 Nguyên Liệu Thần Khí*220,000 + Mảnh Thần Khí*50,000 + Huyền Thiết*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*6
50,000 Nguyên Liệu Thần Khí*180,000 + Mảnh Thần Khí*40,000 + Huyền Thiết*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5
20,000 Nguyên Liệu Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*30,000 + Huyền Thiết*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4

Lưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.

- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.

- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

2.4. Chơi game liên tiếp

Điều kiện Phần thưởng Mốc
Đạt 3 lần mốc 6/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng Thiên linh đan mỗi loại*20 + Rương quân chính*1000 + Nhân Sâm*2000 3
Đạt 3 lần mốc 5/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng Thiên linh đan mỗi loại*15 + Rương quân chính*800 + Nhân Sâm*1500 2
Đạt 3 lần mốc 4/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng Thiên linh đan mỗi loại*10 + Rương quân chính*600 + Nhân Sâm*1000 1

Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.

- Chỉ nhận được 1 mốc cao nhất:

VD:

- Người chơi hoàn thành 2 lần mốc 6/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng và 1 lần mốc 5/6 chơi game liên tiếp chuỗi sự kiện trong tháng sẽ nhận quà mốc 2

- Người chơi hoàn thành 1 lần mốc 6/6 chơi game liên tiếp chuỗi sk trong tháng, 1 lần mốc 5/5 chơi game liên tiếp chuỗi sự kiện trong tháng, 1 lần mốc 4/6 chơi game liên tiếp chuỗi sự kiện trong tháng sẽ nhận quà mốc 1

- Thống kê dựa trên số chuỗi sự kiện kết thúc trong tháng.

3. Phúc Lợi Quan Công

Bắt đầu từ tháng 05/2021, Sự Kiện Tháng của Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ bao gồm Phúc Lợi Quan Công với rất nhiều phúc lợi hấp dẫn cho chư vị tướng quân, cụ thể như sau:

- Đối với nông dân từ VIP0 -> VIP12:
+ Mỗi tháng sẽ có 10% tổng KNB Tiêu chuyển thành EXP VIP
+ Tiêu tối thiểu 100,000 KNB mỗi tháng
+ Các mốc làm tròn xuống theo mốc 50,000

- Đối với VIP từ VIP13 -> VIP14:
+ Mỗi tháng sẽ có 3% tổng KNB Tiêu chuyển thành KNB Nạp
+ Tiêu tối thiểu 300,000 KNB mỗi tháng
+ Các mốc làm tròn xuống theo mốc 50,000

Ví dụ: Tiêu 120k KNB sẽ tính ở mốc 100,000, tiêu 160k KNB sẽ tính ở mốc 150k.

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Trân trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ