Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN TÁO VỀ TRỜI (PHẦN 2)

01/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN TÁO VỀ TRỜI (PHẦN 2)

XEM CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

7. TÍCH NẠP 

Nội dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Thời gian: Từ 5h05 02/02 - 4h00 08/02 (không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14)  

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 KNB*500 + Rương Quân Chính*100 + Rương gỗ-sắt*100 + Nhân Sâm*100 + Quân công*200.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*5
2 1000 KNB*1000 + Rương Quân Chính*150 + Rương gỗ-sắt*150 + Nhân Sâm*150 + Quân công*300.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*10
3 2000 KNB*2000 + Rương Quân Chính*200 + Rương gỗ-sắt*200 + Nhân Sâm*200 + Quân công*500.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*25
4 5000 KNB*5000 + Rương Quân Chính*250 + Rương gỗ-sắt*250 + Nhân Sâm*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*1.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*60
5 10000 KNB*10000 + Rương Quân Chính*300 + Rương gỗ-sắt*300 + Nhân Sâm*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*2.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*150
6 20000 KNB*12000 + Rương Quân Chính*350 + Rương gỗ-sắt*350 + Nhân Sâm*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*4.000.000 + Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*300
7 30000 KNB*15000 + Rương Quân Chính*400 + Rương gỗ-sắt*400 + Nhân Sâm*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*6.000.000 + Ngọc lv16*2
8 40000 KNB*17000 + Rương Quân Chính*500 + Rương gỗ-sắt*500 + Nhân Sâm*500 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Ngọc lv16*4 + Quân công*8.000.000
9 50000 KNB*20000 + Rương Quân Chính*600 + Rương gỗ-sắt*600 + Nhân Sâm*600 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*15 + Ngọc lv16*6 + Quân công*12.000.000
10 80000 KNB*25000 + Rương Quân Chính*700 + Rương gỗ-sắt*700 + Nhân Sâm*700 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*30 + Ngọc lv16*10 + Quân công*15.000.000

8. THẦN ĐAN TÁI THẾ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 02/02 và 03/02

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Thiên linh đan mỗi loại*2 + Quân lệnh*100 + Lệnh Quét*100 + Nhân Sâm*100
2 1000 Thiên linh đan mỗi loại*4 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*200
3 2000 Thiên linh đan mỗi loại*8 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*400
4 3000 Thiên linh đan mỗi loại*12 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*500
5 5000 Thiên linh đan mỗi loại*15 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*600
6 10000 Thiên linh đan mỗi loại*20 + Quân lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500 + Nhân Sâm*700
7 20000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*35 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*850
8 25000 Thiên Linh Đan Mỗi Loại*45 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*1000

9. VIỆN TRỢ QUÂN CHÍNH

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp KNB vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 04/02 và 05/02

- Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Rương quân chính*200 + Quân lệnh*100 + Lệnh Quét*100 + Nhân Sâm*100
2 1000 Rương quân chính*350 + Quân lệnh*300 + Lệnh Quét*300 + Nhân Sâm*200
3 2000 Rương quân chính*500 + Quân lệnh*500 + Lệnh Quét*500 + Nhân Sâm*400
4 3000 Rương quân chính*650 + Quân lệnh*800 + Lệnh Quét*800 + Nhân Sâm*500
5 5000 Rương quân chính*800 + Quân lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500 + Nhân Sâm*600
6 10000 Rương quân chính*1500 + Quân lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500 + Nhân Sâm*700
7 20000 Rương quân chính*2000 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000 + Nhân Sâm*850
8 25000 Rương quân chính*2500 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000 + Nhân Sâm*1000

10. THẦN KHÍ GIÁNG THẾ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

Thời gian: Ngày 06/02 và 07/02

Chú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó

- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được trả sau vài ngày khi sự kiện kết thúc

STT KNB nạp Phần thưởng
1 500 Nguyên Liệu Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*1000 + Huyền Thiết*100 + Quân Lệnh*100 + Lệnh Quét*100
2 1000 Nguyên Liệu Thần Khí*7500 + Mảnh Thần Khí*1500 + Huyền Thiết*150 + Quân Lệnh*300 + Lệnh Quét*300
3 2000 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Huyền Thiết*200 + Quân Lệnh*500 + Lệnh Quét*500
4 3000 Nguyên Liệu Thần Khí*15000 + Mảnh Thần Khí*3000 + Huyền Thiết*500 + Quân Lệnh*800 + Lệnh Quét*800
5 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*20000 + Mảnh Thần Khí*4000 + Huyền Thiết*1500 + Quân Lệnh*1500 + Lệnh Quét*1500
6 10000 Nguyên Liệu Thần Khí*40000 + Mảnh Thần Khí*8000 + Huyền Thiết*2000 + Quân Lệnh*2500 + Lệnh Quét*2500
7 20000 Nguyên Liệu Thần Khí*65000 + Mảnh Thần Khí*10000 + Huyền Thiết*3000 + Quân Lệnh*5000 + Lệnh Quét*5000
8 25000 Nguyên Liệu Thần Khí*80000 + Mảnh Thần Khí*13000 + Huyền Thiết*4000 + Quân Lệnh*6000 + Lệnh Quét*6000

11. Đạt Mốc Công Huân - Hốt Luôn Quà Khủng 0h00 02/02 - 23h59 07/02

VIP 0 -> VIP 10: Đạt mốc 60,000 Điểm Công Huân
VIP 11 -> VIP 12: Đạt mốc 75,000 Điểm Công Huân
VIP 13 -> VIP 14: Đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân

Phần thưởng: Rương Quân Chính*1000 + Huyền Thiết*500

Nếu anh em VIP 0 -> VIP 12 đạt mốc 90,000 Điểm Công Huân sẽ nhận thêm: Quân Công*10.000.000 + Cống Hiến*1.500.000 + Danh Vọng*3,000,000

Chú ý:

- Bảng xếp hạng tính theo cụm server

- Vì sự kiện tổng kết rất lâu nên sẽ khá tốn thời gian, mong các Tướng Quân thông cảm.

- Công huân nhận được từ hồi binh bằng lúa sẽ không được tính (không tính cả từ xuất binh khỏi thành)

- Mở rương Quốc Chiến không tính công huân trong sự kiện này.

12. KÝ DANH NHẬN THƯỞNG 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Nội dung: Đăng nhập game kí danh từ 0h00 ngày 02/02 đến 23h59 ngày 07/02

Phần quà: Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200 + Rương thần tài*5

13. TRÂU VÀNG ONLINE

Nội dung: Online từ 0h00 ngày 02/02 đến 23h59 ngày 07/02 đạt 40 Tiếng

Quà: Rương thần tài*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*5 + Rương Quân Chính*200

14. CHIẾT KHẤU

NGÀY CHIẾT KHẤU GIẢM
02/02 + 07/02 Tẩy Luyện -50%
03/02 - 06/02 Online 100%
Sách exp 80%
Thu lợi ở rương nv ngày 100%
Ưu đãi chiết khấu giảm -50%

Lưu ý: Không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14

15. SHOP ĐẶC BIỆT 

- Thời gian: Từ 5h05 02/02 đến 4h00 04/02

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giá Gốc Chiết khấu Giới hạn mua
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Nỏ Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Sách Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phong Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Cờ Cam*1 4000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Thương Cam*1 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Phù Cam*1 8000 ( KNB Tặng ) 8000 5 1
Giáp Cam*1 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*4 6000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Rương gỗ sắt*500 5000 (KNB Tặng) 10000 5 1
Lúa*2.000.000 50 (KNB Tặng) 100 5 200
Quân lệnh*2000 5000 (KNB tặng) 8000 5 1
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*15 5000 ( KNB Tặng ) 10000 5 1
Hồn Tướng Trương Xuân Hoa*10 100 ( KNB Tặng ) 10000 5 1

Lưu ý: Không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14

16. SHOP ƯU ĐÃI

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại Giới hạn mua
Lúa*200.000.000 5000 ( KNB Tặng ) 10
Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180 5000 ( KNB Nạp ) 1
Bạc*500.000.000 5000 ( KNB Tặng ) 1
Quân Lệnh*2000 5000 ( KNB Tặng ) 1
Hồn tướng thần bí*10 700 (KNB Nạp) 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 500 ( KNB NẠP ) 45
Hồn Tướng Đồng Uyên*10 1000 ( KNB Tặng ) 35
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*175 4000 ( KNB Nạp ) 1
Hồn Tướng Phục Hoàng Hậu*125 4000 ( KNB Tặng ) 1
Hồn Tả Từ*10 50 ( KNB Tặng ) 1
Rương tú nữ 5* ngẫu nhiên*180 10000 ( KNB tặng ) 1
Phù Luyện Binh 5000 (KNB Tặng) 1
Hồn Tả Tử*10 50 (KNB Tặng) 30
Mảnh Đá Nữ Oa Thạch*1 50 (KNB Tặng) 30
Mảnh Trạm Lô Kiếm*1 50 (KNB Tặng) 30

Thời gian: Từ 5h05 ngày 06/02 đến 23h59 ngày 06/02

Lưu ý: Không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14

17. CỔ MỘ - ĐẢO CỔ - THẤT TỊCH

CỔ MỘ (không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14 ) (05h00 02/02 - 04h00 08/02)
ĐẢO CỔ (không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14)
Thất Tịch (không áp dụng C13S12 + C13S13 + C13S14 )

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile 

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ